Przejdź do

Prawo gospodarcze

Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego z nas – w końcu środowisko naturalne jest wspólnym dobrem, które powinno zostać zachowane także dla przyszłych pokoleń. Niestety zbyt często mamy okazje przekonywać się do jak poważnych skutków prowadzą naruszenia obowiązków z zakresu ochrony środowiska, a ostatnia katastrofa ekologiczna Odry jest tego najlepszym przykładem. Dlatego

 

Zmiany w Prawie zamówień publicznych są czymś naturalnym. Czy nam się to podoba, czy nie, ustawodawca bardzo często decyduje się na nowelizację przepisów prawa – a regulacje dotyczące zamówień publicznych nie są tu wyjątkiem. To z kolei spore wyzwanie dla zamawiających i wszystkich ubiegających się o zamówienia. W końcu wybór wykonawcy zawsze musi przebiegać według ściśle

 

Pozew o zapłatę w firmie

11 mar 2022 12:00 pm

Podstawowe informacje na temat pozwu o zapłatę w firmie Prowadzenie działalności gospodarczej nieuchronnie wiąże się z koniecznością zawierania całego szeregu różnych umów z kontrahentami. Uzyskiwane z tych tytułów należności stanowi fundament zarówno ciągłości funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, a także jego rozwój. Problem pojawia się jednak w sytuacji, w której mamy

 

Obowiązek wyznaczenia zarządzającego transportem w zależności od tego czy przewóz towarów dokonywany jest na podstawie zaświadczenia o przewozie na potrzeby własne , czy też na podstawie licencji na drogowy transport towarów i osób, kształtuje się w następujący sposób.Jeżeli w Spółce przewóz towarów dokonywany jest jako czynność pomocnicza (niezarobkowa) w pracy przedsiębiorstwa,

 

Spółka cywilna nie jest wyposażona w podmiotowość prawną i w związku z tym w jej przypadku wszelkie umowy zawierane są przez wspólników, a nie samą spółkę, a w przypadku postępowania sądowego, stronami są wspólnicy, a nie spółka. Na dodatek, nie ma mowy o majątku spółki cywilnej, dla spółki cywilnej charakterystyczny jest majątek wspólny wspólników. Wspólnicy w spółce

 

Wygląd zewnętrzny produktu bez wątpienia w znacznym stopniu warunkuje to, jakie jest nim zainteresowanie na rynku. Trzeba podkreślić, że konsument zwykle stawia na wyroby, których opakowania, kształt, kolorystyka zwracają jego uwagę, przyciągają wzrok. Okazuje się więc, że nierzadko parametry techniczne, specyfikacja czy skład produktu schodzą na dalszy plan, liczą się aspekty wizualne.   Co

 

I. Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Podstawa prawna: art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zw. z § 3 ust. 1 pkt 80) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć