Przejdź do

Przejęcie kontraktu jako przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Paweł Oziębłowski 04 lip 2024

Przejęcie zakładu pracy na nowego pracodawcę, w kontekście art. 23(1) Kodeksu pracy, jest istotnym procesem, który wpływa zarówno na pracowników, jak i pracodawców. Art. 23(1) Kodeksu pracy określa, że w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Przesłanki przejścia zakładu pracy

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, przesłanką przejścia zakładu pracy jest transfer substratu majątkowego, co oznacza nabycie składników majątkowych przez przejmującego pracodawcę. Oznacza to, że nowy pracodawca musi przejąć aktywa zakładu pracy, takie jak nieruchomości, urządzenia, maszyny i inne składniki majątkowe, które są niezbędne do kontynuowania działalności gospodarczej.

Praktyczne aspekty przejęcia zakładu pracy

W dzisiejszej dobie usług outsourcingowych, coraz częściej wartością dodaną są wiedza, doświadczenie oraz zadania wykonywane przez pracowników. Dlatego w praktyce, przejście zakładu pracy może nastąpić również poprzez przejęcie pracowników zatrudnionych przy realizacji określonego kontraktu. Taki scenariusz jest szczególnie powszechny w branżach usługowych, gdzie kluczowym aktywem są ludzie i ich umiejętności.

Kluczowe kwestie do uregulowania

Podczas przejęcia zakładu pracy ważne jest uregulowanie kilku kluczowych kwestii:

  1. Audyty stosunków pracy i warunków zatrudnienia: Nowy pracodawca powinien przeprowadzić szczegółowy audyt, aby poznać stan faktyczny dotyczący stosunków pracy oraz warunków zatrudnienia. Kluczowe jest uzyskanie informacji o liczbie pracowników objętych ochroną przedemerytalną oraz tych znajdujących się na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (L4). To pozwala na oszacowanie realnych kosztów pracowniczych związanych z kontraktem.
  2. Nie zmienianie warunków zatrudnienia: Ważne jest, aby przekazujący pracodawca zobowiązał się do niezmieniania warunków zatrudnienia od momentu podpisania porozumienia aż do samego przejęcia. Zapewnia to stabilność i pewność dla pracowników oraz nowego pracodawcy.
  3. Przekazanie dokumentacji pracowniczej: Należy określić warunki przekazania dokumentacji pracowniczej, w tym wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, takich jak regulamin pracy i wynagradzania. Te dokumenty będą nadal obowiązywać przejętych pracowników, co jest kluczowe dla zachowania ciągłości stosunków pracy.
  4. Odpowiedzialność za zobowiązania pracownicze: Art. 23(1) Kodeksu pracy przewiduje, że nowy i stary pracodawca odpowiadają solidarnie za zobowiązania wobec pracowników związane ze stosunkiem pracy. Dlatego w umowie o przejęciu pracowników należy precyzyjnie określić zasady odpowiedzialności i ponoszenia kosztów z tym związanych.

Nasza kancelaria wspiera firmy

Proces przejęcia zakładu pracy jest skomplikowany i wymaga dokładnego planowania oraz negocjacji. Nasza kancelaria wspiera firmy podczas procesów negocjacyjnych związanych z przejęciem zakładu pracy i służy pomocą w tym zakresie. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną, która pozwoli na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie całego procesu.

Skontaktuj się z nami.