Przejdź do

Jeżeli zamierzasz założyć spółkę lub już ją posiadasz, powinieneś zadbać o jej prawidłową obsługę.

Nasza oferta skierowana jest do osób, które zamierzają założyć spółkę prawa handlowego lub cywilnoprawną. Jeżeli klientowi zależy na czasie mamy w ofercie zarejestrowane spółki bez historii operacyjnej.

Natomiast jeżeli spółka już istnieje zapewniamy jej obsługę w zakresie:

 • zmian umowy spółki,
 • sprzedaży lub darowizny udziałów,
 • obsługi korporacyjnej organów spółki,
 • przygotowania dokumentów związanych z powołaniem lub odwołaniem członków organów spółki,
 • rejestracji zmian w KRS,
 • tworzenia aktów wewnętrznych dla organów spółek.

 • dzięki przeprowadzonej przez nas analizie spółka będzie dostosowana do Twoich potrzeb , co w przyszłości zaowocuje bezproblemowym jej prowadzeniem,
 • korzystamy ze sprawdzonych wzorów dokumentów i działamy według sprawdzonych procedur, więc istnieje małe prawdopodobieństwo, że złożony przez nas wniosek o zmianę w KRS zostanie zwrócony,
 • otrzymasz optymalnie skonstruowane dokumenty regulujące pracę organów spółki.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu spółek. Posiadamy sprawdzone wzory dokumentów i odpowiednie know-how co minimalizuje ryzyko błędów.

Jeżeli jesteś pracodawcą, to musisz działać zgodnie z przepisami prawa pracy. Prawidłowe ułożenie stosunków pracy, to podstawa sukcesu.

Nasza oferta skierowana jest do firm, które zatrudniają pracowników.

Jeżeli jesteś pracodawcą lub masz to w planach, to zapewniamy:

 • sporządzenie umów o pracę, oraz umów przedwstępnych o pracę,
 • tworzenie aktów wewnątrzzakładowych takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, wewnętrzne procedury, polityki i wewnętrzne zasady korporacyjne,
 • reprezentację w sporach sądowych i przedsądowych z pracownikami,
 • reprezentację przed związkami zawodowymi,
 • tworzenie regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.
 • Reprezentujemy również naszych klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • dzięki naszemu wsparciu zyskasz zapewnienie, że dokumenty regulujące stosunki pracy w Twojej firmie będą zgodne z obwiązującymi przepisami prawa,
 • ograniczysz ryzyko wystąpienia sporów z pracownikami, a gdy już one zaistnieją otrzymasz kompleksowa wsparcie prawne,
 • nie będziesz narażony na ryzyko otrzymania kar w wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w sprawach pracowniczych, co przekłada się na najwyższą jakość świadczonych usług.

Zaoferowanie najniższej ceny to jeszcze nie sukces. Należy również spełnić wymagania postawione przez zamawiającego, jak i wynikające z prawa zamówień publicznych.

Nasza oferta skierowana jest do firm biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, jak również zamówień podprogowych i konkursów nie podlegających przepisom ustawy prawo zamówień publicznych.

 • W ramach współpracy oferujemy:
 • analizę dokumentacji przetargowej,
 • formułowanie pytań dotyczących warunków przetargu,
 • pomoc w sporządzaniu oferty oraz JEDZ,
 • sporządzanie umów konsorcjum oraz porozumień cenowych pomiędzy konsorcjantami,
 • odwołania i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi,
 • obsługa procesów zmiany umów lub rozwiązywania umów zawartych w trybie PZP przed upływem okresu, na które zostały zawarte,
 • udział w negocjacjach z zamawiającym.

Korzystając z naszych usług zwiększasz swoje szanse na sukces w postępowaniu przetargowym, minimalizując ryzyko związane z popełnieniem błędu w złożonej ofercie, który może skutkować jej odrzuceniem. Jeżeli Twój konkurent popełnił błąd w ofercie lub podlega wykluczeniu z postępowania reprezentując Cię wskażemy to zamawiającemu i doprowadzimy do jego wykluczenia z postępowania lub odrzucenia jego oferty.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Doświadczenie i szybkość działania to naszej największe atuty w dziedzinie prawa zamówień publicznych.

Dobrze skonstruowana umowa to fundament dobrego biznesu. Pomagamy w tworzeniu umów, które zabezpieczą interesy naszych klientów, a zarazem tworzą partnerskie zasady współpracy.

Nasza oferta skierowana jest do firm, które nawiązując relacje handlowe, dbają odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów. W ramach współpracy zapewniamy:

 • tworzenie umów dostosowanych do Twoich potrzeb,
 • wprowadzanie zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
 • opiniowanie umów,
 • negocjowanie warunków umów,
 • outsourcing procesu uzgadniania warunków umów dla działu handlowego.

Jeżeli prowadzisz biznes, to z pewnością wolisz skupić się na kwestiach handlowych i pomnażaniu zysków niż na żmudnym negocjowaniu warunków umownych. Możemy Cię w tym wyręczyć i przygotować dla Ciebie umowę spełniającą Twoje oczekiwania i jednocześnie na tyle partnerską, że Twój kontrahent ją podpisze.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Nasi prawnicy przeanalizowała setki umów i równie dużo umów napisaliśmy dla naszych klientów. Na naszą korzyść przemawia wiedza i doświadczenie.

Są branże, w których prowadzenie biznesu wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń, pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych. Wspieramy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych oraz kontrolnych.

Wspieramy działania naszych klientów poprzez:

 • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych,
 • sporządzanie odwołań i skarg do sądów administracyjnych.

Korzystając z naszych usług otrzymasz pomoc w wyegzekwowaniu swoich praw w postępowaniach przez organami administracji publicznej. Dopilnujemy aby urzędnicy respektowali przepisy prawa i nie wychodzili poza swoje konsekwencje.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy duże doświadczenie reprezentowaniu naszych klientów przed organami administracji publicznej. Decydując się na nasze usługi otrzymasz kompetentną pomoc. Możesz również liczyć na pełne zaangażowanie naszych pracowników.

Optymalne gospodarowanie odpadami w firmie, to możliwości uzyskania oszczędności, a nawet dochodów. W zakresie gospodarki odpadami zapewniamy kompleksową obsługę prawną.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw zajmujących się komercyjnie gospodarką odpadami komunalnymi oraz przemysłowymi, jak do podmiotów – wytwórców odpadów prowadzeniu ich głównej działalności. W ramach obsługi prawnej zapewniamy:

 • audyt odpadowy przedsiębiorstw,
 • sprawozdawczość odpadowa,
 • wsparcie w zakresie uzyskania zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów, a także pozwoleń zintegrowanych,
 • reprezentowanie przed organami kontrolnymi w zakresie gospodarki odpadowej,
 • sporządzanie umów o przyjęcie i zagospodarowanie odpadów,
 • optymalizacja procesów przetwarzania odpadów.

Pomożemy Ci prowadzić działalność w zakresie gospodarki odpadowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zoptymalizujemy procesy związane z odpadami w Twojej firmie, pomożemy spełnić wymogi prawne w zakresie sprawozdawczości i opłat za korzystanie ze środowiska.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z branży odpadowej, dzięki temu płynnie poruszamy się w obszarze prawa, które reguluje tę działalność.

Nasza oferta skierowana jest do firm, które dochodzą lub zamierzają dochodzić swoich praw w sądzie. Jeżeli załatwienie sprawy w sposób polubowny stało się niemożliwe, to niezbędne jest skierowanie sprawy do sądu. Zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi we wszystkich instancjach łącznie ze sporządzaniem pism procesowych, analizą opinii biegłych oraz udziałem w rozprawach.

Reprezentacja przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika zapewnia Ci dochowanie wymogów podyktowanych przez przepisy proceduralne, przez co nie popełnisz błędu formalnego, który może spowodować Twoją przegraną. Ponadto nie będziesz musiał stawiać się w sądzie na każdej rozprawie, ponieważ będziesz zastępowany przez prawnika z doświadczeniem na Sali sądowej. Przedstawimy wszystkie argumenty przemawiające za Twoją wygraną.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ustalając strategię i szukając argumentów, które przekonają Sąd do orzeczenia na Twoją korzyść.

Procesy budowlane wymagają dużego zaangażowania od strony prawnej. Zapewniamy obsługę prawną na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Zapewniamy pomoc zarówno dla inwestorów jak i wykonawców robót budowlanych w zakresie:

 • uzyskania pozwoleń poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych,
 • sporządzenia oraz negocjowania umów o roboty budowlane,
 • organizowania konkursów i przetargów na wybór wykonawcy robót projektowych lub wykonawczych,
 • wsparcia na etapie wykonania umowy o roboty budowlane,
 • realizacja roszczeń względem stron procesu budowlanego,
 • uzyskanie pozwoleń związanych z oddaniem obiektu do użytkowania

Z naszym wsparciem zarówno proces inwestycji zarówno przed przysłowiowym wbiciem pierwszej łopaty jak i w późniejszych etapach będzie sprawniejszy i zabezpieczony prawnie pod kątem Twoich interesów.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Po pierwsze mamy doświadczenie w tego typu sprawach, po drugie możesz liczyć na nasze pełne zaangażowanie i dopasowanie do Twoich potrzeb.

Obsługa prawna przedsiębiorstw Chorzów – z kim współpracujemy?

Każda firma od czasu do czasu potrzebuje porady prawnej lub obsługi doświadczonego radcy prawnego, który pomoże rozwiązać określony problem. Dzięki profesjonalnemu wsparciu ekspertów można rozwijać biznes w spokoju i zgodnie z obowiązującymi, często dynamicznie zmieniającymi się regulacjami. Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorstw. Chorzów to miasto, w którym współpracowaliśmy już z wieloma osobami, prowadzącymi działalność gospodarczą. Nieobce są nam zarówno wyzwania stojące przed początkującymi przedsiębiorcami, dopiero planującymi założenie swojej firmy, jak i dużymi korporacjami – liderami w swoich sektorach. Bazujemy na szerokim doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy, zdobytej nie tylko w kancelarii, ale także na sądowych salach.

czytaj więcej

Doskonale rozumiemy specyfikę i złożoność współczesnego biznesu. Wiemy, że prawo pracy nie zawsze jest proste dla przedsiębiorców – często wymaga dokładnej analizy oraz odniesienia do aktualnego orzecznictwa sądów. Świadczyliśmy porady prawne dla firm z wielu różnych branż, dzięki czemu możemy zaproponować skuteczne rozwiązania bez względu na rodzaj danej działalności biznesowej. Zajmujemy się także kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw. Wyróżnia nas profesjonalne podejście do każdej współpracy, dokładna analiza przedstawionych materiałów, szerokie doświadczenie praktyczne oraz otwarta postawa, ułatwiająca kontakt i zapewniająca klientowi pełen komfort korzystania ze wsparcia prawnika dla firmy w Chorzowie.

Profesjonalne porady prawne dla firm – czego mogą dotyczyć?

W świecie biznesu porady prawne mogą dotyczyć setek zagadnień. To najprostszy, najszybszy oraz w wielu przypadkach również najwygodniejszy sposób uzyskania profesjonalnej pomocy i rozwiązania podstawowych problemów z zakresu prawa. Tego typu usługa jest nieskomplikowana – wystarczy zgłosić się do naszej kancelarii, pytając o porady prawne dla firm. Doświadczony prawnik poprosi następnie o przedstawienie danego problemu i dokładnie sprawdzi wszystkie otrzymane materiały. Dokona także analizy aspektów prawnych, dotyczących danej sprawy. Wiele problemów można w ten sposób rozwiązać już podczas konsultacji – bez konieczności spotykania się ponownie.

Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których porada prawna, rozwiązująca określony problem, będzie wymagała czasu. Wtedy prawnik poinformuje klienta o terminie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – nic nie stoi na przeszkodzie, by została ona przekazana telefonicznie, elektronicznie (np. przy pomocy wiadomości e-mail) lub osobiście, na ponownym spotkaniu. Zawsze dostosowujemy naszą obsługę do indywidualnych potrzeb klienta.

Porad prawnych przedsiębiorcom w naszej kancelarii udziela doświadczony prawnik dla firm Chorzów to miasto, w którym możemy udzielić profesjonalnej pomocy w wielu aspektach działalności biznesowej. Oferowane przez nas porady dotyczą m.in.: rozwiązywania problemów związanych bezpośrednio z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, zasadności rozpoczynania sporów sądowych, konstruowania różnego rodzaju umów, dochodzenie wierzytelności i windykacji długów, opracowywania statutów i regulaminów, wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracji i przekształceń spółek, a także wielu innych aspektów prawa pracy, prawa gospodarczego czy prawa spółek.

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw Chorzów – na czym polega?

Oprócz porad prawnych dla firm, w naszej kancelarii zajmujemy się również kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw z wielu różnych branż. Dzięki temu osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, mają pomoc wyspecjalizowanego prawnika na wyciągnięcie ręki. Taka współpraca ma wiele zalet i często jest o wiele korzystniejsza niż jednorazowa porada prawna.

Przede wszystkim prawnik dla firm w Chorzowie może lepiej poznać specyfikę danego przedsiębiorstwa, dostosowując rozwiązania do jego indywidualnych potrzeb. Jest w stanie również szybciej reagować na wszelkie zdarzenia – nie musi za każdym razem zapoznawać się z dokumentacją czy analizować określonego problemu prawnego. To także sposób na efektywne obniżenie kosztów np. prowadzenia postępowań sądowych.

Warunki obsługi prawnej firmy zawsze dostosowujemy do potrzeb danego przedsiębiorcy. Określamy zakres współpracy, czas trwania, jej koszty i kilka innych aspektów, dbając o maksymalną satysfakcję ze strony klienta. Chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania, dotyczące proponowanych przez nas usług. Cierpliwie tłumaczymy również zawiłe zagadnienia i dbamy o to, by klient zawsze był w pełni świadomy skutków prawnych podejmowanych decyzji.

Zakres naszych usług w ramach stałej współpracy jest szeroki – możemy zająć się m.in.: konstruowaniem, analizą i opiniowaniem umów oraz innych dokumentów, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, prowadzeniem postępowań sądowych i administracyjnych, obsługą prawną transakcji, dochodzeniem wierzytelności, prowadzeniem mediacji i negocjacji, a także zmianami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Prawo pracy – co warto o nim wiedzieć?

Dziś prawo pracy reguluje przede wszystkim stosunki pracy pomiędzy dwiema stronami – pracownikiem i pracodawcą. Określa m.in. zakresy obowiązków osób zatrudnionych oraz właścicieli firm, zasady związane z tworzeniem umów i regulaminów, czy też systemów pracy. Wiele z przepisów prawa pracy bywa skomplikowanych oraz często zmienianych. Dlatego tak ważne jest profesjonalne wsparcie w zakresie interpretacji czy stosowania wspomnianych regulacji.

Pomocy w tym zakresie może udzielić doświadczony prawnik dla firm. Chorzów to miasto, w którym w naszej kancelarii pracują eksperci prawa pracy, na bieżąco aktualizujący wiedzę na temat nowych przepisów czy orzecznictwa sądów. Dzięki temu proponowane rozwiązania są zawsze dostosowane do obowiązujących wymogów. Pomagamy w prowadzeniu działalności gospodarczej w zgodzie z przepisami, ograniczając ryzyko np. nałożenia dotkliwych kar finansowych czy uwikłania się w niepotrzebne spory sądowe. Skutecznie bronimy interesów przedsiębiorców, oszczędzając przy tym ich czas i pieniądze.