Przejdź do

Jeżeli zamierzasz założyć spółkę lub już ją posiadasz, powinieneś zadbać o jej prawidłową obsługę.

Nasza oferta skierowana jest do osób, które zamierzają założyć spółkę prawa handlowego lub cywilnoprawną. Jeżeli klientowi zależy na czasie mamy w ofercie zarejestrowane spółki bez historii operacyjnej.

Natomiast jeżeli spółka już istnieje zapewniamy jej obsługę w zakresie:

 • zmian umowy spółki,
 • sprzedaży lub darowizny udziałów,
 • obsługi korporacyjnej organów spółki,
 • przygotowania dokumentów związanych z powołaniem lub odwołaniem członków organów spółki,
 • rejestracji zmian w KRS,
 • tworzenia aktów wewnętrznych dla organów spółek.

 • dzięki przeprowadzonej przez nas analizie spółka będzie dostosowana do Twoich potrzeb , co w przyszłości zaowocuje bezproblemowym jej prowadzeniem,
 • korzystamy ze sprawdzonych wzorów dokumentów i działamy według sprawdzonych procedur, więc istnieje małe prawdopodobieństwo, że złożony przez nas wniosek o zmianę w KRS zostanie zwrócony,
 • otrzymasz optymalnie skonstruowane dokumenty regulujące pracę organów spółki.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Nasza kancelaria posiada doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu spółek. Posiadamy sprawdzone wzory dokumentów i odpowiednie know-how co minimalizuje ryzyko błędów.

Jeżeli jesteś pracodawcą, to musisz działać zgodnie z przepisami prawa pracy. Prawidłowe ułożenie stosunków pracy, to podstawa sukcesu.

Nasza oferta skierowana jest do firm, które zatrudniają pracowników.

Jeżeli jesteś pracodawcą lub masz to w planach, to zapewniamy:

 • sporządzenie umów o pracę, oraz umów przedwstępnych o pracę,
 • tworzenie aktów wewnątrzzakładowych takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, wewnętrzne procedury, polityki i wewnętrzne zasady korporacyjne,
 • reprezentację w sporach sądowych i przedsądowych z pracownikami,
 • reprezentację przed związkami zawodowymi,
 • tworzenie regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.
 • Reprezentujemy również naszych klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • dzięki naszemu wsparciu zyskasz zapewnienie, że dokumenty regulujące stosunki pracy w Twojej firmie będą zgodne z obwiązującymi przepisami prawa,
 • ograniczysz ryzyko wystąpienia sporów z pracownikami, a gdy już one zaistnieją otrzymasz kompleksowa wsparcie prawne,
 • nie będziesz narażony na ryzyko otrzymania kar w wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w sprawach pracowniczych, co przekłada się na najwyższą jakość świadczonych usług.

Zaoferowanie najniższej ceny to jeszcze nie sukces. Należy również spełnić wymagania postawione przez zamawiającego, jak i wynikające z prawa zamówień publicznych.

Nasza oferta skierowana jest do firm biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, jak również zamówień podprogowych i konkursów nie podlegających przepisom ustawy prawo zamówień publicznych.

 • W ramach współpracy oferujemy:
 • analizę dokumentacji przetargowej,
 • formułowanie pytań dotyczących warunków przetargu,
 • pomoc w sporządzaniu oferty oraz JEDZ,
 • sporządzanie umów konsorcjum oraz porozumień cenowych pomiędzy konsorcjantami,
 • odwołania i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi,
 • obsługa procesów zmiany umów lub rozwiązywania umów zawartych w trybie PZP przed upływem okresu, na które zostały zawarte,
 • udział w negocjacjach z zamawiającym.

Korzystając z naszych usług zwiększasz swoje szanse na sukces w postępowaniu przetargowym, minimalizując ryzyko związane z popełnieniem błędu w złożonej ofercie, który może skutkować jej odrzuceniem. Jeżeli Twój konkurent popełnił błąd w ofercie lub podlega wykluczeniu z postępowania reprezentując Cię wskażemy to zamawiającemu i doprowadzimy do jego wykluczenia z postępowania lub odrzucenia jego oferty.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Doświadczenie i szybkość działania to naszej największe atuty w dziedzinie prawa zamówień publicznych.

Dobrze skonstruowana umowa to fundament dobrego biznesu. Pomagamy w tworzeniu umów, które zabezpieczą interesy naszych klientów, a zarazem tworzą partnerskie zasady współpracy.

Nasza oferta skierowana jest do firm, które nawiązując relacje handlowe, dbają odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów. W ramach współpracy zapewniamy:

 • tworzenie umów dostosowanych do Twoich potrzeb,
 • wprowadzanie zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
 • opiniowanie umów,
 • negocjowanie warunków umów,
 • outsourcing procesu uzgadniania warunków umów dla działu handlowego.

Jeżeli prowadzisz biznes, to z pewnością wolisz skupić się na kwestiach handlowych i pomnażaniu zysków niż na żmudnym negocjowaniu warunków umownych. Możemy Cię w tym wyręczyć i przygotować dla Ciebie umowę spełniającą Twoje oczekiwania i jednocześnie na tyle partnerską, że Twój kontrahent ją podpisze.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Nasi prawnicy przeanalizowała setki umów i równie dużo umów napisaliśmy dla naszych klientów. Na naszą korzyść przemawia wiedza i doświadczenie.

Są branże, w których prowadzenie biznesu wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń, pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych. Wspieramy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych oraz kontrolnych.

Wspieramy działania naszych klientów poprzez:

 • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych,
 • sporządzanie odwołań i skarg do sądów administracyjnych.

Korzystając z naszych usług otrzymasz pomoc w wyegzekwowaniu swoich praw w postępowaniach przez organami administracji publicznej. Dopilnujemy aby urzędnicy respektowali przepisy prawa i nie wychodzili poza swoje konsekwencje.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy duże doświadczenie reprezentowaniu naszych klientów przed organami administracji publicznej. Decydując się na nasze usługi otrzymasz kompetentną pomoc. Możesz również liczyć na pełne zaangażowanie naszych pracowników.

Optymalne gospodarowanie odpadami w firmie, to możliwości uzyskania oszczędności, a nawet dochodów. W zakresie gospodarki odpadami zapewniamy kompleksową obsługę prawną.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw zajmujących się komercyjnie gospodarką odpadami komunalnymi oraz przemysłowymi, jak do podmiotów – wytwórców odpadów prowadzeniu ich głównej działalności. W ramach obsługi prawnej zapewniamy:

 • audyt odpadowy przedsiębiorstw,
 • sprawozdawczość odpadowa,
 • wsparcie w zakresie uzyskania zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów, a także pozwoleń zintegrowanych,
 • reprezentowanie przed organami kontrolnymi w zakresie gospodarki odpadowej,
 • sporządzanie umów o przyjęcie i zagospodarowanie odpadów,
 • optymalizacja procesów przetwarzania odpadów.

Pomożemy Ci prowadzić działalność w zakresie gospodarki odpadowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zoptymalizujemy procesy związane z odpadami w Twojej firmie, pomożemy spełnić wymogi prawne w zakresie sprawozdawczości i opłat za korzystanie ze środowiska.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z branży odpadowej, dzięki temu płynnie poruszamy się w obszarze prawa, które reguluje tę działalność.

Nasza oferta skierowana jest do firm, które dochodzą lub zamierzają dochodzić swoich praw w sądzie. Jeżeli załatwienie sprawy w sposób polubowny stało się niemożliwe, to niezbędne jest skierowanie sprawy do sądu. Zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi we wszystkich instancjach łącznie ze sporządzaniem pism procesowych, analizą opinii biegłych oraz udziałem w rozprawach.

Reprezentacja przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika zapewnia Ci dochowanie wymogów podyktowanych przez przepisy proceduralne, przez co nie popełnisz błędu formalnego, który może spowodować Twoją przegraną. Ponadto nie będziesz musiał stawiać się w sądzie na każdej rozprawie, ponieważ będziesz zastępowany przez prawnika z doświadczeniem na Sali sądowej. Przedstawimy wszystkie argumenty przemawiające za Twoją wygraną.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ustalając strategię i szukając argumentów, które przekonają Sąd do orzeczenia na Twoją korzyść.

Procesy budowlane wymagają dużego zaangażowania od strony prawnej. Zapewniamy obsługę prawną na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Zapewniamy pomoc zarówno dla inwestorów jak i wykonawców robót budowlanych w zakresie:

 • uzyskania pozwoleń poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych,
 • sporządzenia oraz negocjowania umów o roboty budowlane,
 • organizowania konkursów i przetargów na wybór wykonawcy robót projektowych lub wykonawczych,
 • wsparcia na etapie wykonania umowy o roboty budowlane,
 • realizacja roszczeń względem stron procesu budowlanego,
 • uzyskanie pozwoleń związanych z oddaniem obiektu do użytkowania

Z naszym wsparciem zarówno proces inwestycji zarówno przed przysłowiowym wbiciem pierwszej łopaty jak i w późniejszych etapach będzie sprawniejszy i zabezpieczony prawnie pod kątem Twoich interesów.

Działamy w oparciu o sprawdzone procedury:

 • ustalamy stan faktyczny – omawiamy z klientem jego sytuację,
 • analizujemy dokumentację – analizujemy dokumentację,
 • ustalamy z klientem cele, które chce osiągnąć,
 • ustalamy koncepcję działania,
 • wdrażamy działania z dochowaniem należytej staranności.

Po pierwsze mamy doświadczenie w tego typu sprawach, po drugie możesz liczyć na nasze pełne zaangażowanie i dopasowanie do Twoich potrzeb.