Przejdź do

Jakie decyzje są wymagane do uruchomienia instalacji do przetwarzania odpadów?

Paweł Oziębłowski 01 lut 2016

I. Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Podstawa prawna: art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zw. z § 3 ust. 1 pkt 80) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Właściwy organ: wójt, burmistrz, prezydent miasta

Dotyczy: oceny zgodności przedsięwzięcia z wymogami ochrony środowiska

Wymogi:

 1. Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 2. Uzyskanie poświadczonej przez właściwy organ kopi mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 3. Uzyskanie mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
 4. Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 5. Sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jeżeli organ wydający decyzje środowiskową stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

II. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

(o ile nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Właściwy organ: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Dotyczy: określenia warunków realizacji budowy

 

III. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 pkt 19), art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne.

Właściwy organ: starosta.

Dotyczy: wykonania urządzeń wodnych takich jak:

 1. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
 2. obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Wymogi: sporządzenie operatu wodnoprawnego

 

IV. Pozwolenie na budowę

Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane

Właściwy organ: starosta

Dotyczy: oceny zgodności projektu budowlanego z przepisami prawa i wiedzy budowlanej

Wymogi:

 1. Uzyskanie projektu budowlanego.
 2. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jeśli była wymagana.
 3. Uzyskanie decyzji środowiskowej.
 4. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

 

V. Zezwolenie na wycięcie drzew

Podstawa prawna: art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Właściwy organ: wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Dotyczy: drzew starszych niż 10 lat i innych niż owocowe

 

VI. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi

(jeżeli ścieki nie będą odbierane przez kanalizację miejską)

Podstawa prawna: Art. 9 ust. 1 pkt 14, art. 36, art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne.

Właściwy organ: starosta

Dotyczy: jeżeli wody deszczowe będą ujmowane w system kanalizacji i odprowadzane z terenu inwestycji, na którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (place, miejsca postojowe) do gruntu

Wymogi: sporządzenie operatu wodnoprawnego

 

VII. Pozwolenie na użytkowanie

Podstawa prawna: art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

Właściwy organ: starosta

Dotyczy: oddania obiektu do użytku

Wymogi: zgromadzenie dokumentów wymienionych w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

 

VIII. Pozwolenie zintegrowane

Podstawa prawna: Prawo ochrony środowiska, w szczególności art. 184-192 oraz 201-219

Właściwy organ: marszałek województwa

Dotyczy: obejmuje zarówno pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jak i zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów. Spółka zobowiązana do uzyskania PZ w jednym postępowaniu uzyskuje wszystkie ww. pozwolenia lub zezwolenia. PZ nie obejmuje zezwolenia na transport.

Wymogi:

Wskazanie informacji:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, adres siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5. ocenę stanu technicznego instalacji;
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 18. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 19. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 20. informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, o:
  1. oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
  2. istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
  3. proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na niektóre rodzaje terenów[1], a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
  4. proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
  5. proponowanej ilości wykorzystywanej wody (chyba że pozwolenie będzie określać także warunki poboru wód, pobieranej wyłącznie na cele instalacji),
  6. proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii (chyba że dotyczy zakładu stwarzającego zagrożenie poważnej awarii),
  7. spełnianiu wymagań najlepszych dostępnych technik;
 1. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji w przypadkach, odstępstw od granicznych wielkości emisji;
 2. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON;
 4. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 5. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 6. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 7. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 8. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;
 9. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 10. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 11. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 12. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 13. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 14. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 15. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 16. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 17. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 18. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
 19. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 20. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

[1]      tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy opieki społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na cele mieszkaniowo-usługowe;

 

IX. Zmiana uchwały w sprawie wykonania WPGO

Brak ściśle określonej procedury. Należy złożyć wniosek do marszałka województwa o zmianę uchwały wykonawczej. Jeżeli dana instalacje będzie uwzględniona w WPGO, to organy mają obowiązek zmiany uchwały wykonawczej.