Przejdź do

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska?

Admin 06 wrz 2022

Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego z nas – w końcu środowisko naturalne jest wspólnym dobrem, które powinno zostać zachowane także dla przyszłych pokoleń. Niestety zbyt często mamy okazje przekonywać się do jak poważnych skutków prowadzą naruszenia obowiązków z zakresu ochrony środowiska, a ostatnia katastrofa ekologiczna Odry jest tego najlepszym przykładem. Dlatego od wielu lat ustawodawca podejmuje działania, których celem jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska naturalnego. To z kolei oznacza także nakładanie nowych obowiązków na przedsiębiorców. Z czym powinni się oni liczyć, prowadząc swoją działalność gospodarczą?

Obowiązki środowiskowe przedsiębiorców

Obowiązki środowiskowe przedsiębiorców są ściśle związane z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej. Im bardziej wpływa ona na środowisko, z tym surowszymi zasadami jego ochrony trzeba się liczyć. Ochrona środowiska w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się w pierwszej kolejności z przygotowywaniem sprawozdań do Bazy Danych Odpadkowych. Stosownie do przepisów ustawy o odpadach, obowiązek ten dotyczy tych przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów; importują lub produkują opakowania i towary w opakowaniach, kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych; wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterie lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny; prowadzą działalność w formie sklepów lub hurtowni, które udostępniają swoim klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej.

Zamieszczanie danych w odpowiednich systemach

Oczywiście obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska nie wyczerpują się w tym zakresie. Wiele firm musi rozliczać się z wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń w ramach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Chodzi tutaj o przedsiębiorstwa ogrzewające swoje siedziby albo korzystające w ramach swojej działalności ze samochodów spalinowych. W praktyce więc jest to bardzo szeroka kategoria różnego rodzaju firm. Obowiązki w zakresie korzystania ze środowiska przeważnie wiążą się także z koniecznością płatności różnego rodzaju danin, np. opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego. Poza tym przedsiębiorca powinien liczyć się z koniecznością utrzymywania kontaktów z organami państwa zajmującymi się ochroną środowiska.

Prawidłowe gospodarowanie odpadami w firmie

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie to także prowadzenie odpowiedniej gospodarkami odpadami. W tym kontekście trzeba pamiętać, że jej zasady są uzależnione od tego, jakie dokładnie odpady powstają w związku z działalnością firmy. Najczęściej jednak nie mieszczą się one w kategorii odpadów komunalnych, co z kolei oznacza, iż nie mogą być one przetwarzane tak, jak tego rodzaju odpady. Przeważnie oznacza to, że po prostu niedopuszczalne jest ich wyrzucanie do pojemników na odpady komunalne, konieczne zaś jest przekazywanie podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

Dokumentowanie gospodarki odpadami

Dlatego ochrona środowiska w przedsiębiorstwie musi więc wiązać się także z prawidłowym gospodarowaniem odpadami – zwłaszcza gdy mają one wysoce niebezpieczny charakter, np. chemiczny. To zaś przeważnie wiąże się z tym, że muszą być one przechowywane i utylizowane z użyciem specjalistycznych technologii. Poza tym odpady produkowane w firmie zawsze muszą być odpowiednio ewidencjonowane. Przeważnie oznacza to konieczność wypełniania dwojakiego rodzaju dokumentów: karty ewidencji oraz karty przekazania każdego rodzaju odpadów do utylizacji. Jednak niekiedy prowadzenie przedmiotowej dokumentacji w sposób uproszczony, jedynie poprzez prowadzenie karty ewidencji.

Surowe kary za brak ochrony środowiska – jak ich uniknąć?

Bez względu na to, jakie dokładnie obowiązki z zakresu ochrony środowiska spoczywają na przedsiębiorcy, powinien on pamiętać, że za ich nieprzestrzeganie grożą bardzo surowe konsekwencje – w tym wielomilionowe kary finansowe. Dlatego właściwe zorganizowanie kwestii ochrony środowiska w firmie jest niezwykle istotnym zagadnieniem – także z punktu widzenia zabezpieczenia budżetu przedsiębiorstwa. Do tego z kolei potrzebna jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie prawnicze. Bez niego zabezpieczenie się przed karami może być bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe.

Dlaczego warto postawić na ekologiczny biznes?

Jednym z przejawów ochrony środowiska jest korzystanie z zielonych źródeł energii. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorców, którzy w wielu branżach konsumują bardzo duże wolumeny energii. Z tego względu wykorzystywanie OZE w biznesie to nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale również realnych oszczędności. Zwłaszcza teraz, gdy ceny energii wręcz wystrzeliły, a wszystko wskazują na to, że będą one nadal rosły. Zielone źródła – chociażby w postaci bardzo popularnej fotowoltaiki – są świetną alternatywą dla tradycyjnej energetyki.