Przejdź do

Zmiany w prawie pracy – czerwiec 2022

Paweł Oziębłowski 21 cze 2022

Po koniec maja bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła i przesłała do Sejmu, projekt Ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Pobierz tekst projektu: Projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy

Poniższej wymienione są najistotniejsze ze zmian, które zgodnie z projektem mają być wprowadzone do Kodeksu pracy.

1.     Kontrola trzeźwości

Pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu. Będzie to możliwe w sytuacji zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Jeżeli okaże się, że pracownik jest nietrzeźwy, to obowiązkiem pracodawcy będzie niedopuszczenie go do pracy.

2.     Praca zdalna

Wprowadzenie do Kodeksu pracy definicji oraz zasad wykonywania pracy zdalnej.

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

Na podstawie nowych przepisów praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia (w tym drugim przypadku do zmiany umowy o pracę – w zakresie miejsca wykonywania pracy – nie będzie wymagana forma pisemna)

Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeżeli strony umowy o pracę uzgodnią wykonywanie pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia, w dalszym ciągu każda z nich będzie mogła wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy w trybie zdalnym i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.

Nowa wersja projektu regulującego pracę zdalną wskazuje na szereg obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną (m.in. zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów związanych z pracą zdalną) oraz przyznania stronom uprawnienia do ustalenia zasad wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy i materiałów w pracy zdalnej. Dodatkowo pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ponoszonych przez pracownika, takich jak Internet czy prąd.

  1. Elastyczny czas pracy

Pracownik, który opiekuje się dzieckiem do 8 roku życia, będzie mógł wnioskować o zastosowanie wobec niego elastycznego czasu pracy, którym będzie

– telepracę;

– przerywany czas pracy;

– system skróconego tygodnia pracy;

– system pracy weekendowej;

– ruchomy czas pracy;

– indywidualny rozkład czasu pracy;

– obniżenie wymiaru czasu pracy.

 

4.     Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony

Projektowane zmiany przewidują zrównanie wypowiadania umów zawartych na czas określony oraz nieokreślony. Zgodnie z nowymi regulacjami wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony również wymagać będzie uzasadnienia. Co więcej, pracownik który nie będzie zgadzał się z dokonanym wypowiedzeniem będzie mógł zaskarżyć je do sądu pracy i żądać nie jak dotychczas wyłącznie odszkodowania, ale też przywrócenia do pracy.

5.     Urlop opiekuńczy 

Komentowane zmiany mają wprowadzić także urlop opiekuńczy, który to przysługiwać będzie w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu możliwości zapewnienia przez pracownika sprawowania osobistej opieki nad członkami rodziny. Za ten urlop pracownik nie otrzyma jednak wynagrodzenia.

6.     Wydłużenie okresów urlopu rodzicielskiego

Obecnie urlop rodzicielski przysługuje w wymiarze 32 albo 34 tygodni (32 przy porodzie jednego dziecka, 34 przy porodzie mnogim). Wymiary tego urlopu zostaną wydłużone odpowiednio do 41 albo 43 tygodni.