Przejdź do

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

Paweł Oziębłowski 29 sty 2022

Jak zostało wspomniane w artykule Wypowiedzenie umowy o pracę ustanie stosunku pracy może być następstwem dwóch zdarzeń:

Rozwiązania – będącego następstwem złożenia oświadczenia woli przez jedną lub obie strony stosunku pracy. Do tej grupy należeć będzie rozwiązanie stosunku pracy poprzez:

  1. porozumienie stron,
  2. wypowiedzenie,
  3. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  4. rozwiązanie umowy o pracę z kilkudniowym uprzedzeniem pracodawcy.

Wygaśnięcie – następujące z mocy prawa, w sytuacji wystąpienia innych zdarzeń niż czynności prawne. Do tej grupy możemy zaliczyć m.in.:

  1. upływ czasu na jaki umowa została zawarta,
  2. śmierć pracownika lub pracodawcy.

 

W artykule Wypowiedzenie umowy o pracę w sposób szczegółowy opisana została procedura oraz unormowanie wypowiedzenia umowy. W tym miejscu zajmiemy się więc analizą drugiego sposobu ustania umowy o pracę – rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ma to istotne znaczenie praktyczne, a dodatkowo ze względu na swoje daleko idące konsekwencje ważna jest świadomość w jakich konkretnie przypadkach może znaleźć zastosowanie. Jest to ważne, bowiem pracownik traci te uprawnienia, jakie przysługiwały mu w sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę – nie ma okresu przejściowego, w którym mógłby rozpocząć poszukiwanie nowej pracy. Także i pracodawca może z dnia na dzień zostać pozbawiony pracownika, tym samym narażając się na ewentualne zaburzenie ruchu zakładu pracy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy, dlatego artykuł został podzielony na dwie części.

Najpierw jednak zostaną przedstawione elementy wspólne rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W pierwszej kolejności należy podać czym w ogóle jest taki sposób rozwiązania stosunku pracy. Jest to oświadczenie woli złożone przez jedną stronę umowy o pracę drugiej stronie, które powoduje natychmiastowe ustanie stosunku pracy. Tak jak i w przypadku wypowiedzenia złożenie tego oświadczenia powinno nastąpić na piśmie. Co ważne to oświadczenie, prócz chęci natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy, powinno także zawierać wskazanie przyczyny  rozwiązania umowy. Dodatkowo oświadczenie pracodawcy musi zawierać także pouczenie o środkach prawnych przysługujących pracownikowi w takiej sytuacji.

 

I. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

By takie rozwiązanie było możliwe konieczne jest spełnienie kilku przesłanek:

 

1.Wystąpienie określonego zdarzenia, przewidzianego przepisami prawa, które uzasadnia możliwość rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Zdarzenia te możemy podzielić na takie, które są wynikiem zawinionego postępowania pracownika oraz takie, które są od tego niezależne. Te pierwsze określa  art. 52 Kodeksu pracy. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu  Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

a) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

b) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

c) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Co z kolei dotyczy sytuacji niezawinionych przez pracownika, to wiążą się one ze wskazanymi w poprzednim artykule okresami, w których możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pozostaje ograniczona. Po upływie okresu ochronnego pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Dotyczy to więc następujących sytuacji:

a) niezdolność do pracy z powodu choroby trwa:

– dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

– dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

Należy zaznaczyć, że na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy także z powodu:

– odosobnienia z powodu podejrzenia choroby zakaźnej,

– badań lekarskich przewidzianych dla kandydatów na dawców komórek, narządów i tkanek,

– leczenia uzależnienia alkoholowego, od środków odurzających  lub substancji    psychotropowych.

b) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt a), trwającej dłużej niż 1 miesiąc,

c) nieobecność pracownika w pracy z powodu opieki nad dzieckiem, jeżeli upłynął okres otrzymywania z tego tytułu zasiłku opiekuńczego.

 

2.Zasięgnięcie opinii lub zgody odpowiedniego organu

Zasięgnięcie takiej opinii jest konieczne zarówno, gdy mamy do czynienia z przesłanką zawinioną oraz niezawinioną przez pracownika. Podobnie jak przy wypowiedzeniu ten wymóg dotyczy pracownika – członka związku lub pracownika, na którego obronę związek wyraził zgodę.

 

3.Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia wraz ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

II. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

Jest to sytuacja występująca w praktyce zdecydowanie rzadziej. Niemniej i w tym przypadku do skuteczności takiego sposobu ustania stosunku pracy konieczne jest spełnienie przesłanek, konkretnie wskazanych przez przepisy ustawy. Pracownik może więc złożyć skutecznie takie oświadczenie woli, gdy:

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Co jednak istotne takie rozwiązanie umowy o pracę nie może nastąpić w terminie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia, w którym pracownik otrzymał wiadomość o jednej z okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia woli. Także i w tym przypadku pracownik zobowiązany jest do złożenia swojego oświadczenia na piśmie wraz z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w sprawach związanych z prawem pracy, w tym rozwiązywaniu umów bez okresu wypowiedzenia. Gwarantujemy pomoc w prawidłowym przebiegu procesu wypowiedzenia, a także oferujemy pomoc w sytuacji naruszenia przez jedną ze stron ustawowych bądź umownych regulacji związanych z ustaniem stosunku pracy. Co więcej oferujemy także pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub powrotu do pracy w sytuacji niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Obsługa obejmuje zarówno sporządzanie pism związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę, jak również reprezentowanie Klienta przed sądami, w sytuacji zaistnienia ewentualnego sporu.

Zapraszamy także do skorzystania z naszego Kreatora Pism i Umów, który w łatwy sposób umożliwi Państwu stworzenie własnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, które to w pełni będzie spełniać wszystkie wymogi dla tego oświadczenia woli. Tym samym pozwoli Państwu na ostateczne i bezproblemowe zakończenie istniejącego stosunku pracy.