Przejdź do

Rozwód a koszty sprawy sądowej

Paweł Oziębłowski 29 paź 2017

Gdy jedno ze współmałżonków (lub też oboje) podejmie decyzję, że w ich związku nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia, składa pozew rozwodowy. Należy pamiętać, że postępowanie rozwodowe wiąże się z kosztami. Jakimi?

Koszty złożenia pozwu rozwodowego- kto je pokrywa?

Po pierwsze, składając pozew o rozwód, strona wnosząca go, musi uiścić opłatę w kwocie sześciuset złotych (600 zł). Jeśli sytuacja materialna powoda nie pozwala mu na uiszczenie wpisu, może on wraz z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie go z kosztów sądowych. Do takowego wniosku trzeba dołączyć wypełniony formularz o stanie majątkowym, stanie rodzinnym, a także o dochodach. Wnoszący o zwolnienie z kosztów musi osobiście podpisać powyższe oświadczenie, nawet jeśli jest on reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Formularz taki dostępny jest w każdym sądzie oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sąd może zwolnić z kosztów postępowania w całości lub też w części albo zwolnić jedynie z wpisu stałego. W wypadku, kiedy sąd zwolni wnioskodawcę ze wszystkich kosztów postępowania, nie będzie ponosił on żadnych kosztów sądowych niezależnie od wyroku, jakim zakończy się rozprawa. Przy orzeczeniu rozwodu z winy jednej ze stron, strona ta automatycznie zobowiązywana jest do uiszczenia całości kosztów postępowania. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie jednej z nich, sąd zwraca powodowi, który uiścił całość opłaty (sześćset złotych) połowę wpisu, czyli trzysta złotych. Zwrot następuje po orzeczeniu rozwodu na rachunek bankowy uprawnionego lub przekazem pocztowym.

W skrócie koszty postępowania rozwodowego bez orzekania o alimentach przed sądem pierwszej instancji, można zilustrować niniejszym wyliczeniem:

  • wpis stały – sześćset złotych (600 zł)– możliwe jest zwolnienie z kosztów w całości lub w części,
  • odpis orzeczenia – sześćset złotych (6 zł) za stronę,
  • orzeczenie o eksmisji małżonka – dwieście złotych (200 zł),
  • orzeczenie o podziale majątku – tysiąc złotych (1000 zł), w przypadku wspólnego projektu podziału majątku – trzysta złotych (300 zł),
  • orzeczenie zasądzające alimenty wobec współmałżonka – pięć procent ( 5%) ich rocznej wartości,
  • do tego mogą dojść jeszcze koszty stawiennictwa świadków oraz sporządzonej przez biegłego opinii.

Nie jest wymagane dołączenie do pozwu rozwodowego wszystkich opisanych powyżej wniosków. W ramach wyroku rozwodowego, sąd automatycznie oraz z urzędu rozstrzyga o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (tzw. alimentacja), o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej, a także o prawie do korzystania z wspólnie zajmowanego mieszkania. Te rozstrzygnięcia są objętą jedną opłatą od pozwu (sześćset złotych) i nie są obarczone innymi taksami.

Każda ze stron otrzymuje odpis wyroku. W wypadku zasądzenia alimentów, wyrok dla strony uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych opatrzony jest klauzulą natychmiastowej wykonalności. Wyrok taki stanowi podstawę do przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Powyższe koszty sądowe związane z przeprowadzeniem postępowania rozwodowego, wedle obowiązującego prawa ponosi ta strona (współmałżonek), która przegrywa sprawę.