Przejdź do

Jak i gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Paweł Oziębłowski 21 paź 2017

Jeżeli małżonkowie (lub też jedno z nich) podejmą decyzję o zakończeniu ich związku, mogą w dowolnym momencie złożyć pozew o rozwód. Gdzie i jak należy to zrobić?

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Na początek skoncentrujmy się na kwestii numer 1, czyli miejscu właściwym dla składania tego rodzaju pozwów. Przede wszystkim warto wiedzieć, że pozwy rozwodowe zawsze należy składać do sądu okręgowego, nigdy do rejonowego. W dalszej kolejności należy ustalić, który sąd będzie dla nas właściwy miejscowo. Jeżeli małżonkowie posiadali wspólne miejsce zamieszkania i przynajmniej jedno z nich nadal tam przebywa, pozew rozwodowy należy kierować do sądu okręgowego właściwego dla owego obszaru.

Jeżeli zaś małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania lub też żadne z nich nie przebywa już w tymże, wówczas pozew o rozwód trzeba wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli tego współmałżonka, przeciwko któremu zostaje skierowany pozew rozwodowy. W przypadku, gdy z jakichś przyczyn nie można określić, jaki sąd jest właściwy dla obszaru zamieszkania pozwanego )np. nie udaje się ustalić jego adresu), wtedy pozew o rozwód należy skierować do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda, czyli strony wnoszącej pozew. Jeżeli mamy problem z określeniem ww. danych, dobrze jest odwiedzić stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Zawiera ona wykaz sądów powszechnych oraz ich dane kontaktowe.

Jak przygotować pozew rozwodowy?

Gdy już omówiliśmy kwestię miejsca właściwego dla rozpatrywania pozwów rozwodowych, warto wiedzieć, jak taki pozew przygotować.

Na początek należy określić strony postępowania, czyli jak wyżej – powoda )wnoszącego pozew) i pozwanego, czyli współmałżonka, przeciw któremu kierowany jest pozew. W dalszej kolejności należy określić żądania. Mogą nimi być tylko rozwiązania przez rozwód małżeństwa (z wyłącznej winy współmałżonka lub też bez orzekania o winie), żądanie przesłuchania określonych świadków (w tym miejscu należy podać ich dane) lub też przeprowadzenia innych dowodów wraz z określeniem, na jaką okoliczność się tego domagamy. Następnie należy taki pozew uzasadnić, czyli opisać dlaczego chcemy rozwodu i wymienić przyczyny, z jakich według nas nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Elementem finalizującym sporządzanie pozwu rozwodowego jest określenie załączników, czyli wszystkich dokumentów (np. dowodów winy współmałżonka lub też wszelkich zaświadczeń uzasadniających obowiązek alimentacji tegoż na nieletnie lub uczące się wspólne dzieci stron sprawy rozwodowej), jakie chcemy złoży w sądzie. Złożenie pozwu rozwodowego wiąże się również z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 600 złotych.

Po złożeniu pozwu należy na bieżąco sprawdzać pocztę. Jest to uzasadnione tym, że z sądu może nadejść informacja, że pozew zawiera braki i sąd może wezwać do uzupełnienia ich w terminie 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie wykonamy nakazanych nam przez sąd czynności (np. podpisanie pozwu, uiszczenia opłaty, jeżeli tego nie zrobiliśmy czy uzupełnienie dokumentów), nasz pozew zostanie odrzucony.