Przejdź do

Podstawą każdej działalności gospodarczej jest tworzenie stosunków handlowych, które prowadzą do wymiany dóbr materialnych lub świadczenia usług w zamian za określone wynagrodzenie. Źródłem tych stosunków są umowy czyli porozumienia, które określają warunki współpracy. Umowy są zawierane w różnych formach: ustnej, pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym, z datą pewną albo aktu notarialnego. Niejednokrotnie od zachowania odpowiedniej formy zależy czy dana umowa jest ważna, przykładowo dla umowy o wykonanie robót budowlanych ustawodawca przewidział formę pisemną pod rygorem nieważności, a dla umowy darowizny formę aktu notarialnego. Zatem już przy wyborze samej formy zawarcia umowy można popełnić błąd powodujący nieważność całej umowy. Daną umowę może tworzyć od kilku do kilkunastu klauzul umownych, które kreują prawa i obowiązki stron, warunki finansowe i ewentualne płatności, a także zasady odpowiedzialności, kary umowne, okres trwania umowy i wiele innych warunków, które mogą okazać się kluczowe dla danej konkretnej transakcji.

Nie warto korzystać z ogólnie dostępnych wzorów umów, które zwykle okazują się niedopasowane do oczekiwań stron. Umowa powinna zawsze być tworzona odpowiednio do konkretnych uwarunkowań.

W zakresie sporządzania umów naszym klientom oferujemy:

  • rozpoznanie uwarunkowań związanych ze stosunkiem, który ma zostać uregulowany w umowie,
  • analizę powiązanych z umową dokumentów,
  • szybkie terminy realizacji,
  • przedstawienie projektu umowy do analizy, elastyczność i otwartość na sugestie klienta,
  • negocjowanie warunków umowy z drugą stroną kontraktu,
  • efekt w postaci umowy odpowiadającej oczekiwaniu obydwu stron umowy.