Przejdź do

Gdy sporu nie uda się zażegnać w sposób ugodowy nie pozostaje nic innego jak skierować sprawę do sądu. Postępowanie sądowe regulowane jest przez szereg przepisów, które niejednokrotnie w sposób rygorystyczny narzucają stronom określone zachowania. Błąd lub niedopełnienie reguł proceduralnych może powodować przykładowo niedopuszczenie dowodów, a nawet niekorzystne zakończenie sprawy.

Reprezentujemy naszych klientów we wszystkich rodzajach spraw sądowych na terenie całego Kraju.

W zakresie sporów sądowych maszym klientom oferujemy:

  • wyjaśnienie przedmiotu sprawy sądowej,
  • przedstawienie konspektu przebiegu procesu,
  • konsultowanie projektów pism procesowych,
  • przygotowanie do sprawy (w tym do rozprawy),
  • reprezentowanie na rozprawie,
  • ewentualna ocena wnoszenia środków odwoławczych.