Przejdź do

Korzystanie ze środowiska naturalnego jest reglamentowane przez prawo, co ogranicza ingerencję człowieka w przyrodę tj. powietrze, wody, powierzchnię ziemi, kopaliny, rośliny i zwierzęta. Ochrona dotyczy również hałasu, pól elektromagnetycznych oraz sposobu korzystania z nieruchomości. Na co dzień każdy z nas korzysta ze środowiska w celu zaspokojenia potrzeb osobistych, rodziny i gospodarstwa domowego. Jeżeli jednak działalność człowieka wykracza poza powszechne korzystanie ze środowiska wiąże się to z obowiązkiem uzyskania pozwoleń określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska. Działalność gospodarcza na szerszą skalę, w szczególności związana z przemysłem  zwykle wiąże z korzystaniem ze środowiska przekraczającym powszechne korzystanie.

Bezprawne korzystanie ze środowiska wiąże się z odpowiedzialnością, dlatego warto sprawdzać czy prowadzona działalność nie stoi w konflikcie z prawem ochrony środowiska i czy przedsięwzięcie nie naraża właściciela na groźbę zapłacenia kar.

Nasza kancelaria w szczególności specjalizuje się w obsłudze podmiotów korzystających komercyjnie ze środowiska.

W zakresie ochrony środowiska naszym klientom oferujemy:

  • Audyt działalności pod kątem spełniania wymogów prawnych,
  • Sporządzanie wniosków o pozwolenie zintegrowane, a także pozwolenia na:
  • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
  • na wytwarzanie odpadów,
  • Reprezentowanie w postępowaniach mających na celu wydanie pozwoleń, ich zmianę, w przedmiocie nałożenia kar,
  • Składanie wniosków i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia),
  • Reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych, w szczególności kontroli WIOŚ,
  • Wsparcie w zakresie obowiązków sprawozdawczych, wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska.