Przejdź do

Prawo ochrony środowiska i przyrody

Odpady to element naszej cywilizacji, a z nimi wciąż rozwijająca się branża gospodarowania odpadami. Wraz z rozwojem gospodarki i bogaceniem się społeczeństw powstaje coraz więcej odpadów. Na szczęście podmioty działające w branży dążą do jak najefektywniejszych sposobów i technologii zagospodarowania odpadów, z naciskiem na ponowne wykorzystanie, recykling i odzysk. Branżę odpadową można podzielić na część przemysłową oraz komunalną.

Obsługa odbioru odpadów od podmiotów komercyjnych wymaga nie tylko świetnej organizacji od strony logistycznej ale również zadbania o legalność działania, w szczególności posiadania odpowiednich zezwoleń, współpracy z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia oraz zawarcia umów zabezpieczających interesy przedsiębiorcy. Należy zwrócić szczególną uwagę na zakaz konkurencji podwykonawców względem klientów.

Branża komunalna to z kolei współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i udział w przetargach na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów. Tu również należy zwrócić szczególną uwagę na decyzje administracyjne pozwalające na odbieranie odpadów od mieszkańców oraz zagospodarowanie odpadów. Należy wiedzieć, że odpady komunalne zmieszane oraz zielone powinny w pierwszej kolejności trafiać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska to najbardziej specjalistyczna dziedzina działalności naszej kancelarii. Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorstw działających na rynku odpadów komunalnych jak i przemysłowych. Zapewniamy wsparcie w zakresie bieżącej działalności jak i przy inwestycjach.

W zakresie gospodarki odpadami naszym klientom oferujemy:

  • Tworzenie i opiniowanie umów z zakresu gospodarki odpadami,
  • Obsługę przetargów na odbiór odpadów komunalnych,
  • Składanie wniosków i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, transport odpadów, zbieranie odpadów,
  • Składanie wniosków i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia),
  • Wsparcie w zakresie sprawozdawczości odpadowej.

W związku z tym, że rynek gospodarki odpadami jest dość hermetyczny, ze względu na naszych aktualnych klientów, celem uniknięcia konfliktu interesów jesteśmy w stanie nawiązać współpracę jedynie z niektórymi podmiotami.

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie gospodarowania odpadami

Gospodarowanie odpadami, regulowane przez prawo ochrony środowiska i przyrody, stanowi specyficzną formę prowadzenia działalności biznesowej z pogranicza przemysłu, transportu, handlu oraz oczywiście ekologii. Działania podmiotów funkcjonujących w tej branży regulowane są szczegółowymi przepisami, co wymaga od przedsiębiorców, dla których gospodarka odpadami stanowi źródło przychodu, spełnienia określonych norm krajowych oraz międzynarodowych.

Prawo ochrony środowiska i przyrody – indywidualne doradztwo

Pomoc kancelarii prawnej, specjalizującej się w obsłudze podmiotów z branży gospodarowania odpadami, będzie w tym przypadku nieocenionym wsparciem. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, świadczymy kompleksowe doradztwo prawne. Doradzamy podmiotom funkcjonującym na podstawie Ustawy o odpadach, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także innych dokumentów, regulujących działalność przedsiębiorstw zajmujących się gospodarowaniem odpadami.

Gospodarka odpadami – pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń

Jednym z obszarów, w których Kancelaria Prawna Paweł Oziębłowski zapewnia swoje wsparcie, stanowi uzyskiwanie zezwoleń na gospodarowanie odpadami. Ich wydawaniem zajmuje się organ właściwy ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów. Zakres udzielanego wsparcia obejmuje m.in.:

  • opiniowanie wymogów niezbędnych do uzyskania zezwolenia,
  • reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zezwolenia,
  • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych,
  • pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących zastosowania obowiązujących przepisów prawnych.

Wykorzystując własne, wieloletnie doświadczenie oraz szczegółową znajomość tej dziedziny prawa wśród naszych ekspertów, jesteśmy w stanie zapewnić zakres doradztwa w pełni dopasowany do specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności.

Magazynowanie odpadów

Obowiązujące w naszym kraju prawo ochrony środowiska i przyrody wymaga od podmiotów gospodarujących odpadami spełnienia określonych warunków w zakresie ich magazynowania. Składowanie materiałów i surowców, w tym również tych niebezpiecznych, musi odbywać się w warunkach bezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi, z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń, wynikających z chemicznych i fizycznych właściwości odpadów. Nasze doradztwo w tym zakresie pozwala dostosować warunki magazynowania odpadów do szczegółowych przepisów i norm, a także sporządzanie opinii prawnych dotyczących indywidualnych wymogów co do ich składowania.

Sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży odpadów

Szeroko pojęta gospodarka odpadami obejmuje nie tylko ich przetwarzanie, ale również sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży. Z handlem odpadami często powiązany jest również ich transport, który także wymaga spełnienia szczególnych warunków, określanych przez krajowe i międzynarodowe przepisy. Także w tym zakresie Kancelaria Prawna Paweł Oziębłowski zapewnia Państwu swoje kompleksowe wsparcie. Mając na względzie obowiązujące prawo ochrony środowiska i przyrody, świadczymy szeroką gamę usług doradczych na rzecz podmiotów pośredniczących w sprzedaży odpadów, jak i prowadzących ją na własny rachunek.

czytaj więcej

Gospodarka odpadami Chorzów – bieżąca obsługa działalności firm i organizacji

Prawo ochrony przyrody i dbanie o środowisko to dziś temat popularny jak nigdy wcześniej. Nieustannie powstają nowe organizacje, koncentrujące się na tym, by zapobiegać zmianom klimatycznym, wdrażać rozwiązania proekologiczne oraz optymalizować takie działania człowieka, jak np. gospodarka odpadami. Chorzów nie jest tutaj wyjątkiem – w samym mieście, ale też całym regionie, coraz więcej firm oraz innych podmiotów zajmuje się tematyką środowiskową. Czasem jest to po prostu dobra wola danej organizacji, która chce w swojej działalności wprowadzić zmiany, mające na celu ochronę przyrody. Najczęściej jednak takie postawy motywuje coraz bardziej restrykcyjne prawo ochrony środowiska. W Chorzowie nie brakuje przedsiębiorstw, potrzebujących wsparcia doświadczonych prawników, którzy pomogą dostosować działalność firmy do nieustannie zmieniających się wymogów prawa.

W naszej kancelarii proponujemy takim podmiotom zarówno kompleksową, bieżącą obsługę z zakresu prawa ochrony przyrody, jak i porady prawne, rozwiązujące określone, jednorazowe problemy. Nasze wsparcie pozwala firmom uniknąć komplikacji w prowadzeniu biznesu i dotkliwych kar finansowych, nakładanym m.in. przez organy państwowe, ale także poprawić swoją konkurencyjność na rynku. Gospodarka odpadami w Chorzowie i okolicach to często skomplikowany temat, wymagający specjalistycznej wiedzy z kilku obszarów. W naszej kancelarii, bazując na doświadczeniu praktycznym, proponujemy skuteczne rozwiązania, pomagając spełnić normy oraz wymogi, które wynikają m.in. z: ustawy prawa ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach czy innych aktów prawnych z opisywanego obszaru.

Prawo ochrony środowiska Chorzów – opracowywanie dokumentów i reprezentacja

Wiele przedsięwzięć, związanych takimi obszarami, jak prawo ochrony przyrody i środowiska, wymaga przygotowania szeregu dokumentów, które następnie zostaną przekazane odpowiednim organom. Prawnicy z naszej kancelarii zajmują się sporządzeniem, analizą oraz opiniowaniem różnego rodzaju umów, pism czy wniosków, wykorzystywanych w branży odpadów. Dokładnie sprawdzamy każdy otrzymany dokument. Zwracamy uwagę na niejasne, nieprecyzyjne sformułowania. Każda przygotowana przez nas umowa w możliwie najlepszy sposób chroni interesy klienta. Dbamy o to, by opracowywane wnioski o wydanie pozwoleń np. na przetwarzanie odpadów, były wolne od błędów formalnych, które wiążą się z ryzykiem decyzji odmownej.

Otrzymanie wspomnianych zezwoleń, koncesji oraz różnego rodzaju decyzji środowiskowych wiąże się zazwyczaj ze skomplikowanym postępowaniem. W tym obszarze również możemy zaproponować profesjonalną obsługę. Zajmiemy się całym procesem od początku, aż do uzyskania pożądanej decyzji lub pozwolenia. Na każdym etapie takiego postępowania chętnie odpowiadamy na pytania klientów, wyjaśniamy wątpliwości i tłumaczymy prawo ochrony środowiska. Chorzów to miasto, w którym wiele takich spraw zakończyło się sukcesem.

Prawo ochrony przyrody i środowiska – obsługa podczas realizowania inwestycji

Dzisiaj wiele realizowanych inwestycji, czy to związanych z nieruchomościami, infrastrukturą czy też dowolnym innym obszarem, musi uwzględniać wymogi narzucane m.in. przez prawo ochrony środowiska. W naszej kancelarii w Chorzowie wspieramy inwestorów już na etapie planowania inwestycji, kiedy trzeba wziąć pod uwagę ryzyka, wymogi i aktualne przepisy prawa, związanego z ochroną przyrody. Dokonujemy kompleksowej analizy planowanej działalności w zakresie regulacji prawno-środowiskowych. Wskazujemy możliwe zagrożenia oraz proponujemy efektywne rozwiązania.

Sprawnie poruszamy się w przepisach prawa ochrony środowiska zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim – coraz ważniejszym w przypadku realizacji różnego rodzaju inwestycji. Zakres obsługi możemy łatwo dopasować do indywidualnym potrzeb oraz wymagań klienta. Z przyjemnością przedstawimy wszystkie szczegóły współpracy na osobistym spotkaniu.