Przejdź do

Stwierdzenie nabycia spadku

Paweł Oziębłowski 23 sty 2022

Śmierć bliskiej osoby oprócz tego, że stanowi ogromną stratę dla osób najbliższych, ma także istotny wpływ na naszą sytuację prawną. Śmierć osoby bliskiej powoduje bowiem otwarcie spadku, które oznacza tyle co przejście ogółu praw i obowiązków, dotychczas przysługujących spadkodawcy, na jego spadkobierców.

Najważniejsze źródła powołania do spadku

W polskim systemie prawnym możemy wyróżnić dwa źródła powołania do spadku: ustawowe oraz testamentowe. To rozróżnienie ma ogromne znaczenie praktyczne, poprzez determinowanie ostatecznego kręgu osób, na które przejdą prawa i obowiązki spadkodawcy. Wydawać by się mogło, że jedynie osoby rzeczywiście najbliższe spadkodawcy mogą zostać ostatecznie powołane do spadku. Jednak poprzez szerokie uregulowanie kręgu spadkobierców ustawowych możliwa jest nawet sytuacja, w której nabędziemy spadek od członka naszej rodziny, którego nie znamy. Podobna rzecz dotyczy powołania z testamentu. Nasz ustawodawca nie stwarza testatorowi jakichkolwiek ograniczeń, więc teoretycznie do spadku może powołać nas osoba nieznajoma.  Warto więc podjąć starania, których celem będzie ustalenie ostatecznego kręgu spadkobierców. Jest to o tyle istotne, że spadek to nie tylko aktywa, ale również pasywa, które w ostatecznym rozrachunku mogą wyłącznie obciążyć nasz dotychczasowy majątek. Pomimo, że spadek nabywa się z mocy prawa, to jednak do wywołania określonych skutków prawnych konieczne będzie okazanie dokumenty, który potwierdzi nabycie przez nas spadku. Może się to odbyć albo przez notarialny akt poświadczenia, albo poprzez postanowienie wydane przez Sąd w wyniku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Warto więc podjąć odpowiednie działania w wyniku których otrzymamy jeden z tych aktów, który to wskaże w sposób jednoznaczny, które osoby dziedziczyły po spadkodawcy. Skutecznie umożliwi to z kolei nie tylko zwiększenie swojego dotychczasowego majątku, ale również uchroni nas przed ewentualnym potęgowaniem się długów oraz kosztów związanych z przejmowanym spadkiem. Praktycznie skutki stwierdzenia nabycia spadku to między innymi:

–  możliwość dokonania wpisu w księdze wieczystej, która to ostatecznie potwierdzi nasz tytuł prawny do określonej nieruchomości,

– możliwość przerejestrowania samochodu, dotychczas zarejestrowanego na spadkodawcę,

– możliwość wypłaty pieniędzy z banku, które znajdują się na koncie spadkodawcy.

Jak uzyskać sądowe stwierdzenie nabycia spadku?

W tym miejscu skupimy się na tym w jaki sposób uzyskać sądowe stwierdzenie nabycia spadku. W pierwszej kolejności koniecznym będzie przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Jest to najistotniejszy element tego postępowania sądowego. W przypadku złożenia w sądzie niepoprawnego wniosku np. z brakami formalnymi czy bez wskazania wszystkich uczestników postepowanie w ostateczności w ogóle nie zostanie wszczęte. Warto więc zaznaczyć, kto ma legitymację procesową do rozpoczęcia takiego postepowania. Zgodnie z art. 1025 Kodeksu cywilnego Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Z brzmienia przepisu wynika więc, że osobą, która może wnieść wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest osoba mająca interes prawny. Pojęcie to musimy rozumieć szeroko. Takim podmiotem jest mi.in spadkobierca, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel spadku czy dłużnik spadku.

Drugim ważnym elementem jest spełnianie przez wniosek wszystkich elementów formalnych. Przepisy Kodeksu postepowania cywilnego przewidują, że musi on spełniać ogólne warunki formalne pozwu, a ponadto zgłoszenie żądania i wskazanie wszystkich okoliczności faktycznych mających znaczenie dla sprawy. Stronami wskazanymi we wniosku będzie wnioskodawca oraz uczestnicy, czyli osoby, które mogą ewentualnie wchodzić w krąg spadkobierców. We wniosku musi znaleźć się także uzasadnienie. Powiązania danego uczestnika lub wnioskodawcy ze spadkodawcą będzie wykazywane za pomocą aktów stanu cywilnego, które jako załączniki będą dołączone do wniosku. W przypadku zaś dziedziczenia testamentowego do wniosku powinno się dołączyć testament.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę, której celem będzie napisanie kompletnego wniosku, skierowanie go do właściwego Sądu, a także podejmowanie późniejszych czynności i wszczynanie postępowań, które ostatecznie umożliwią uregulowanie kwestii spadkowych. Zachęcamy także do skorzystania z naszego Generatora Pism i Dokumentów, w którym w szybki i wygodny sposób są Państwo w stanie sami stworzyć w pełni poprawny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu.

 

GENERATOR PISM I DOKUMENTÓW