Przejdź do

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA i PRAWA AUTORSKIE

Twórczość intelektualna jest chroniona przez prawo. Ta wiedza jest już praktycznie powszechna i zmienia się mentalność społeczeństwa, które zaczyna akceptować, że za korzystanie z utworów należy się jego twórcy wynagrodzenie. To oznacza, że twórcy i wynalazcy mogą liczyć na coraz większe przychody ze swojej twórczości. Aby środki te trafiały w odpowiednie ręce wcześniej należy podjąć odpowiednie kroki, to znaczy uzyskać prawa wyłączne (patent) lub prawa ochronne (wzór użytkowy) oraz zawrzeć odpowiednie umowy z podmiotami, które będą brały udział we wprowadzaniu wytworu naszego umysłu na runek. W przypadku prawa autorskiego i praw pokrewnych autor lub inny podmiot uprawniony ma wybór czy przenieść przysługujące mu prawa czy udzielić na nie licencji. Jak się pewnie każdy domyśla różnica pomiędzy obydwoma umowami jest nie tylko w nazwie. Dobra umowa licencyjna daje twórcy możliwość wydania swojego dzieła i pobierania z niego pożytków, a przy okazji nie powoduje, że autor traci majątkowe prawa autorskie. Przeniesienie majątkowych praw autorskich z pewnością przynosi korzyści majątkowe w krótkim okresie czasu, lecz licencja przyniesie zwykle większe korzyści choć w dłuższym okresie czasu.

Chronić można również znaki towarowe, czyli oznaczenia graficzne i słowne produktów, usług lub przedsiębiorstw, jak również wzory przemysłowe czyli wygląd zewnętrzny produktu.

W zakresie własności intelektualnej naszym klientom oferujemy:

  • Doradztwo przy wprowadzaniu utworów na rynek,
  • Występowanie o uzyskanie praw wyłącznych (patenty), praw ochronnych (wzory użytkowe), znaków towarowych, wzorów przemysłowych,
  • Tworzenie i opiniowanie umów o przeniesieniu praw majątkowych autorskich, praw wyłącznych, praw ochronnych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych,
  • Tworzenie i opiniowanie umów licencyjnych na prawa wymienione wyżej,
  • Negocjowanie warunków współpracy pomiędzy autorami / wynalazcami z podmiotami wprowadzającymi na rynek.