Przejdź do

Zdarza się, że testament pozostawiony przez zmarłego można uznać za nieważny.   Z nieważnością testamentu mamy do czynienia gdy został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Sytuacje takie się zdarzają, więc spadkobiercy powinni pamiętać, że testament może zostać uznany za nieważny. Z wnioskiem takim można wystąpić już na etapie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku składając odpowiedni wniosek do protokołu na rozprawie lub pisemnie. Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe mające na celu wyjaśnić czy zachodzą przesłanki nieważności testamentu. Testament sporządzony w formie aktu notarialnego również może zostać uznany za nieważny, choć udowodnienie tego jest dość trudne, ponieważ jednym z zadań notariusza jest sprawdzenie czy osoba dokonująca czynności rozumie jej znaczenie i czy akt jest zgony z jej wolą.

W zakresie unieważnienia testamentu naszym klientom oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie ustalenia czy zachodzą przesłanki nieważności testamentu,
  • Reprezentowanie w postępowaniu przed sądem.