Przejdź do

Rozwód to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, co oznacza wygaśnięcie wszelkich więzi duchowych, fizycznych i materialnych łączących małżonków. Rozwodu może żądać każdy z małżonków. Rozwód jednak nie zawsze jest dopuszczalny.

Mianowicie sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli:

 • w wyniku rozwodu ucierpi dobro wspólnego małoletniego dziecka,
 • rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego np. jeżeli jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore i rozwód byłby dla niego krzywdzący.
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi małżonek wyrazie zgodę na rozwód lub brak zgody będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

W zakresie spraw rozwodowych naszym klientom oferujemy:

 • Sporządzanie pozwów o rozwód,
 • Reprezentowanie w sprawie o rozwód,
 • Pomoc w rozmowach z drugą stroną.

Warte zaznaczenia jest, że część majątku może należeć do majątku osobistego małżonka np. otrzymane spadki, rzeczy nabyte przed zawarciem małżeństwa.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może samodzielnie rozporządzać swoim udziałem niż żądać podziału majątku wspólnego. Możliwość taka zachodzi dopiero po ustaniu wspólności ustawowej, a więc w przypadku ustania małżeństwa (rozwód, unieważnienie małżeństwa, śmierć jednego lub obydwu małżonków) ale nie tylko.

W trakcie trwania małżeństwa wspólność ustawowa może ustać z następujących przyczyn:

 • orzeczenie przez sąd separacji
 • zawarcie umowę o rozdzielności majątkowej – intercyza,
 • orzeczenie przez sąd o rozdzielności majątkowej,
 • ubezwłasnowolnienie małżonka,
 • ogłoszenie upadłości w stosunku do jednego z małżonków,

Po ustaniu wspólności ustawowej udziały małżonków w majątku są równe, chyba że strony inaczej postanowią w umowie (intercyzie) lub gdy sąd uwzględnieni wniosek jednego z małżonków o ustalenie nierównych udziałów. Może mieć to miejsce gdy stopień przyczynienia się jednego z małżonków do powstania majątku dorobkowego jest nieproporcjonalny. Bierze się również pod uwagę udział przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

W zakresie podziału majątku wspólnego naszym klientom oferujemy:

 • Udział w negocjacjach w sprawie podziału majątku wspólnego,
 • Sporządzanie projektu umowy w sprawie podziału majątku,
 • Sporządzanie wniosków do sądu o podział majątku,
 • Reprezentowanie w sprawie sądowej o podział majątku.