REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Kancelaria – Kancelaria Prawna Paweł Oziębłowski, adres: ul. Zjednoczenia 2/3, 41-500 Chorzów,  NIP: 6431677124,

Serwis – strona internetowa pod adresem www.ozieblowski.pl, której administratorem jest Kancelaria;

Klient – oznacza osobę, który korzysta ze Serwisu i na rzecz którego są lub mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną;

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA

 1. Kancelaria świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi Elektroniczne: Usługa prawna, Formularz, Newsletter.
 2. Usługa prawna – polega na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość takich jak: poczta elektroniczna, telefon, komunikator internetowy.
  • Przed przystąpieniem do realizacji Usługi prawnej Klient wysyła poprzez Formularz zapytanie z prośba o wycenę usługi lub kontaktuje się w celu umówienia terminu porady prawnej przez telefon.
  • Po otrzymaniu przesłanego przez klienta Formularza, pracownik Kancelarii skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo celem ustalenia szczegółów Usługi prawnej, a następnie zostanie przesłana wiadomość na wskazany przez Klienta adres email z warunkami usługi oraz linkiem do dokonania płatności.
  • Dokonanie zapłaty za Usługę prawną jest równoznaczne z zawarciem umowy na jej realizację na warunkach określonych w wiadomości email, o której mowa w pkt II.2.1.2.
  • Klient może dokonać płatności poprzez przelew bankowy lub płatność elektroniczną przez platformę DotPay.
  • W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji Usługi prawnej z przyczyn niezależnych od Kancelarii, Klient ma prawo do zwrotu zapłaconej kwoty pomniejszonej o koszty i nakład pracy, które Kancelaria poniosła na przygotowanie do wyświadczenia Usługi prawnej.
  • Korzystanie z Formularza rozpoczyna się każdorazowo z chwilą wprowadzenia swoich danych. Złożenie zapytania o rezerwację terminu następuje po wypełnieniu danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail; a w przypadku osób prawnych nazwy, adresu siedziby, NIP, numer telefonu, adres e-mail) i kliknięciu na przycisk „Wyślij”. Usługa zostaje zakończona z chwilą kontaktu pracownika Kancelarii z Klientem celem uzgodnienia szczegółów Usługi prawnej.
  • Usługa Formularza rejestracji jest świadczona nieodpłatnie.
  • Newsletter – polega na przesyłaniu informacji o zmianach w prawie, usługach świadczonych przez Kancelarię, promocjach i ofertach specjalnych.
  • Klient może skorzystać z Newslettera poprzez zaznaczenie pola z prośbą o jego przesyłanie na wskazany adres e-mail.
  • Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony.
  • Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie do Kancelarii oświadczenia o rezygnacji z jego otrzymywania na adres e-mail kancelaria@ozieblowski.pl lub w inny sposób wskazany w treści Newslettera.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kancelaria: a) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; b) dostęp do poczty elektronicznej; c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Klient zobowiązany jest do:
 5. korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 6. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
 7. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. REKLAMACJE

 1. Kancelaria ma obowiązek świadczenia usług w sposób należyty.
 2. Kancelaria jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli usługa została wyświadczona w sposób wadliwy.
 3. Jeżeli Kancelaria wyświadczyła usługę w sposób wadliwy, Klient może złożyć reklamację w terminie 14 dni od niewykonania usługi lub wykonania jej w sposób wadliwy.
 4. Reklamacje są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na adres: Kancelaria Prawna Paweł Oziębłowski ul. Zjednoczenia 2/3, 41-500 Chorzów
 5. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na adres do doręczeń wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacji.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na wyświadczenie Usługi prawnej (dalej jako: Umowa), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od zapłaty przez Klienta, o której mowa w pkt II.2.1.3. Klient może odstąpić od Umowy przesyłają oświadczenie na adres mailowy kancelaria@ozieblowski.pl
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli jednak Kancelaria poczyniła już działania celem wyświadczenia usługi, Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów z tym związanych.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Kancelarii dobrowolnie w ramach usług świadczonych drogę elektroniczną, jest Kancelaria.
 2. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię można znaleźć pod adresem: […].

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania Serwisie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2018.

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ
KONTAKTU