ODWOŁANIE OD ZWOLNIENIA

Praca to jedna z podstawowych wartości, a bez niej człowiek ponoć nie może żyć. Zresztą pracodawca bez pracy swoich pracowników również nie może prosperować. Praca jest dobrem chronionym przez przepisy prawa, a sprawy związane z rozwiązywaniem stosunków pracy są poddany szczególnej ochronie. Pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę lub z którym rozwiązano pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, może złożyć odwołanie do sądu pracy. Warte zaznaczenia jest, że pracownik chcąc aby jego rozwiązanie umowy o pracę zostało zweryfikowane przez sąd pod kątem zgodności z prawem, musi złożyć odwołanie w terminie 7 dni w przypadku rozwiązania za wypowiedzeniem oraz 14 dni w przypadku zwolnienia bez zachowania okresu wypowiedzenia. Powyższe terminy liczone są od dnia doręczenie pracownikowi oświadczenia pracodawcy. Należy pamiętać, że oświadczenie dotyczące rozwiązania umowy jest uznawane za doręczone pracownikowi, gdy ten mógł zapoznać się z jego treścią, nawet jeżeli tego nie uczynił.

W zakresie odwołań od zwolnień naszym klientom oferujemy:

  • Analizę sprawy celem podjęcia decyzji o wnoszeniu odwołania,
  • Sporządzanie pozwu o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie,
  • Reprezentowanie przed sądem w sprawach pracowniczych.

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ
KONTAKTU