ODSZKODOWANIA

Zgodnie z generalną zasadą wyrządzona szkoda powinna zostać naprawiona. Wyróżniamy szkody materialne, które obejmują straty rzeczywiste oraz utracone korzyści, a także szkody niematerialne za np. ból, cierpienie, przeżyty szok, traumę. Każdy, kto doznał szkody ma prawo dochodzić odszkodowania, które w przypadku szkody niematerialnej nazywane jest zadośćuczynieniem. Wysokość odszkodowań za poszczególne zdarzenia jest uzależniona od wysokości szkody, dlatego bardzo istotne jest zidentyfikowanie obszarów, w których szkoda wystąpiła oraz prawidłowe jej oszacowanie. W pierwszej kolejności należy przejść drogę polubowną i zażądać dobrowolnego zapłacenia odszkodowania, ewentualnie przejść przez proces likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. Jeżeli to okaże się nieskuteczne lub szkoda nie zostanie w pełni pokryta, należy wystąpić z pozwem do sądu, a po uzyskaniu wyroku wyegzekwować należności.

W zakresie uzyskiwania odszkodowań naszym klientom oferujemy:

  • Analizę zdarzenia pod kątem przysługujących poszkodowanemu roszczeń,
  • Oszacowanie wysokości szkody oraz przedstawienie ścieżki dochodzenia roszczeń,
  • Doradztwo w zakresie dokumentacji koniecznej do zebrania oraz sposobu leczenia,

Rreprezentowanie klienta na wszystkich etapach procesu dochodzenia roszczeń.

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ
KONTAKTU